EaSI PROGRAMI: “İŞLETME TEMSİLCİLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ, DANIŞMA VE KARARLARA KATILMASI” TEKLİF ÇAĞRISI

 

Teklif çağrısının amacı; bilgilendirme, danışma ve katılım faaliyetleri yoluyla, işçi temsilcilerinin işletmelerin karar alma süreçlerindeki etkisinin artırılması, özellikle farkındalığın arttırılması ve bu alandaki AB Mevzuatı ve politikalarının uygulamasına katkıda bulunan faaliyetlerin desteklenmesidir.

Öncelikli Hedefler;

Teklif çağrısı ile işçilerin karar alma süreçlerine katılımı yoluyla sosyal tarafların haklarını kullanma ve ödevlerini yerine getirme imkânlarının artırılması, sosyal taraflar ve diğer aktörler arasında güçlü bir işbirliğinin oluşturulması, Avrupa Birliği hukukunda işverenin işçilere bilgi verme ve danışma yükümlülüğü kapsamında çıktıların takip edilmesi ve ülkelerarası iş sözleşmeleri konusunda daha fazla sayıda sosyal tarafın ve diğer aktörlerin deneyim kazanması hedeflenmektedir. Bu fonlar kısa süreli eğitim faaliyetleri ile çalışanların katılımı konusunda aday ülkelerdeki sosyal taraf temsilcilerine yönelik faaliyetlerde de kullanılabilir.

Uygun Faaliyet Alanları

• Konferanslar, seminerler, kısa süreli eğitimler, rehberler hazırlanması, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımı ile bilgilerin ve iyi uygulama örneklerinin paylaşımı;

• İşçi ve işverenlerin temsili ile ülkelerarası işbirliği çerçevesinde işletme düzeyinde sosyal diyaloğun nitel ve nicel yönleri ve sonuçları konusunda analiz çalışmaları;

• Bilgilerin yaygınlaştırılması amacıyla internet sitesi, basılı yayınlar, bülten vb. araçlar

Bütçe

Bu teklif çağrısı için öngörülen toplam Avrupa Birliği eş finans tutarı 7.313.000 €’dur. Talep edilebilecek hibe miktarı ise her bir proje için minimum 108.000 Euro olmalıdır. Avrupa Komisyonu kullanılabilir fonların tamamını dağıtmama hakkını saklı tutar.

Eş-finansman Oranı

Avrupa Birliği tarafından hibe edilecek bütçe tutarı toplam uygun proje maliyetinin %90’ini aşamaz. Başvuru sahibi ve eş başvuru sahipleri kalan % 10’lik maliyeti finanse edebilme yeterliliklerini öz kaynakları veya AB bütçesinden farklı diğer kaynaklar vasıtasıyla garanti etmelidirler.

Başvurular için Son Tarih

Başvuruların elektronik ortamda ve orijinal bir nüshasının posta yoluyla/elden Avrupa Komisyonu’na sunulması için son tarih 17 Haziran 2016’dır.

Türkçe özet bilgi için :http://www.ikg.gov.tr/Portals/0/VP-2016-003.pdf

İlgili teklif çağrısına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Not: Ülkemizden, esas başvuru sahibi olarak doğrudan başvuru yapılamamakta ancak eş başvuru sahibi olarak katılım sağlanabilmektedir.