COSME “Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avupa İnkubatör Ağları” Çağrısı

 

Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programının (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises-COSME) bileşenlerinden biri olan “Çerçeve Koşulların İyileştirilmesi” kapsamında “European Incubation Network(s) for Creativity-Driven Innovation - Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avupa İnkubatör Ağları” proje teklif çağrısı yayınlanmıştır.

Çağrının Kapsamı ve Amacı

“European Incubation Network(s) for Creativity-Driven Innovation - Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avupa İnkubatör Ağları” proje teklif çağrısı ile Avrupa’daki inkubatörler (kuluçka merkezleri) ve hızlandırıcılar (accelerator) aracılığı ile kültürel ve yaratıcı endüstrilerin (CCI) yaratıcılık, sanat ve tasarım becerilerini teknolojik ve bilimsel uzmanlıkla birleştirerek moda ve turizm sektörlerinde işletmelerin kurulmasını, gelişmesini ve ölçek atırmasını sağlamaktır.

Söz konusu çağrı kapsamında iki “lot” bulunmaktadır.

Lot 1: Moda Teknolojisi Lot 1 kapsamında moda teknolojisinde füzyona odaklanan KOBİ’leri destekleyen inkubatörler ve hızlandırıcılardan oluşan ulus ötesi ağların desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda 1.600.000 Avro tahsis edilmiştir.

Lot 2: Turizm Lot 2 kapsamında turizm sektöründeki kültürel ve yaratıcı endüstriye odaklanan KOBİ’leri destekleyen inkubatörler ve hızlandırıcılardan oluşan ulus ötesi ağların desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda 1.000.000 Avro tahsis edilmiştir.

Özet Zaman Çizelgesi

Son Başvuru Tarihi 17/10/2017 - 17:00 (Brüksel saati) 

Değerlendirme dönemi* Kasım/ Aralık 2017

Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi* Aralık 2017 – Ocak 2018

Hibe anlaşmasının imzalanması Nisan - Haziran 2018

Açılış Toplantısı* Haziran 2018

*indikatif

AB Finansmanı

Çağrı kapsamında eş finansman için tahsis edilmiş toplam bütçe 2.600.000 Avro’dur. 

EASME’nin 2 teklifi fonlaması beklenmektedir. 

Hibe, geçerli maliyetlerin en fazla %75’ini ödeyecektir. 

EASME, mevcut tüm fonların dağıtılmaması hakkını saklı tutar.

Uygunluk Kriterleri

Uygun Başvuru Sahipleri

Konsorsiyumda yer alan başvuru sahipleri tüzel kişi olmalıdır. Konsorsiyumlar 3 AB üyesi / COSME katılımcısı ülkeden, en az 4 tüzel kişiden oluşmalıdır. Konsorsiyumlar kamu kurumları ve ulusal yasalar çerçevesinde kurulmuş özel kuruluşlardan oluşur. Bunlar;

- Kar amacı gütmeyen kuruluşlar (kamu ya da özel), - İnkübatörler, hızlandırıcılar, laboratuvarlar, üniversiteler, eğitim enstitüleri, araştırma merkezleri, KOBİ’lere ve girişimcilere iş destek hizmeti sunan kuruluşlar,

- Kamu kurumları,

- Kar amacı güden kuruluşlar olabilir.

Aşağıda belirtilen ülkelerde kurulmuş tüzel kişilerin başvuruları uygundur:

- AB üye ülkeleri

- COSME katılımcısı ülkeler

*Proje süresi azami 36 ay, asgari 24 ay olmalıdır.

Operasyonel Kapasite

Başvuru sahipleri, projeyi tamamlayabilmeleri için profesyonel yeterliliğe ve aynı zamanda uygun niteliklere sahip olmalıdırlar. Bu nedenle aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir:

Projenin yürütülmesinde ve uygulanmasında önemli konumda olan en az 3 kişinin tercihen Avrupa CV formatında CV (http://europass.cedefop.europa.eu) ya da profilleri,

Ortakların deklerasyonu,

Son 3 yılda gerçekleştirilen çağrıya uygun proje ve faaliyetlerin listesi,

Çağrı kapsamındaki mevcut ekipman, patent ve imkanların açıklaması,

Projeden sorumlu ana grubu oluşturan kişilerin niteliklerini ve yeterliliklerini gösteren bir özet tablo.

İlgili Dokümanlar

Çağrı Metni:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/guide/call/cosmecall-proposal-cos-einet-17304_en.pdf

Elektronik Başvuru:

https://ec.europa.eu/easme/en/cosme-eu-programme-competitiveness-enterprises-andsmall-and-medium-sized-enterprises-smes

Soru Cevap:

EASME-COSME-Incubation-Networks-2017@ec.europa.eu Cevaplar, https://ec.europa.eu/easme/en/cosme sitesinde yayınlanacaktır.