COSME " Improving SMEs access to public procuerement" - Kobilerin Kamu İhalelerine Erişimini Kolaylaştırma Proje Teklif Çağrısı

 

Programın Amacı: Kobilerin kamu ihalelerine katılımlarını destekleyen aracı kuruluşların çalışmaları ile özellikle sınır ötesinde, KOBİ'lerin ihalelere katılımının iyileştirilmesine katkı sağlamaktır. 

Her teklif en az konsorsiyumda temsil edilen ülkeleri kapsayacak şekilde sınır ötesi boyuta sahip olmak zorundadır.

Bu çağrı ile:

- Aracı kurumların KOBİ'lere, kamu ihaleleri konusunda, daha iyi ve daha çok destek sağlaması,

-KOBİ'lerin kamu ihalelerine katılımda daha bilgili ve daha hazır konumda olmaları,

- Farklı üye ülkelerdeki kamu ihale mevzuatı özelliklerini gösteren materyallerin oluşturulması

- Tedarikçilerin, KOBİ'lerin özellikleri ve piyasadaki mevcut teknolojilerle ilgili daha iyi bilgilendirilmesi,

- Daha fazla KOBİ'nin kamu ihalelerine katılmasının sağlanması

- İhale çağrılarına katılımın sağlanması için KOBİ'ler tarafından konsorsiyumların oluşturulması beklenmektedir.

Teklif, aşağıdaki göstergeleri dikkate alarak nasıl katkı sağladığını açıklamalıdır;

1) Etkinlikler ile ulaşılan KOBİ sayısı (5 üye ülkeden en az 500 KOBİ)

2) Her üye devlet özelinde geliştirilen rehberlik sayısı (en az 5)

3) Tedarikçilere yönelik etkinlik (en az 5 toplantı)

4) Partner eşleştirme etkinliklerinin sayısı (en az 10)

Çağrı kapsamında öngörülen faaliyetlerin kapsamı;

- Üye devletlerarasındaki ihalelere ilişkin bilgi alışverişi (İhale uyarıları, Kamu ihalesiyle ilgili ülkenin önemli unsurlarına ilişkin klavuz.)

- KOBİ'lere eğitim ve danışmanlık hizmeti (Teklif geliştirme, e-ihale yöntemlerinin kullanımına ilişkin vs.)

- Eşleştirme etkinliklerinin organize edilmesi

- Diğer üye ülkelerde teklif verme ile ilgili koçluk/mentorluk

- Müşterek teklifle ilişkili koçluk

- Büyük işletmeler ve KOBİ'ler arasında mentorluk aktiviteleri, vb.

Son Başvuru Tarihi; 28/07/2016-17:00 Brüksel Saati

Değerlendirme Dönemi: Ağustos/Eylül 2016

Başvuru Sahiplerinin Bilgilendirilmesi: Eylül 2016 Sonu

Hibe sözleşmesi: Kasım 2016

Yürürlüğe girmesi: 1 Aralık 2016

Bütçe: 800.000 Avro

Hibe geçerli maaliyetlerin % 75'ini ödemekle sınırlıdır. % 25 eş finansman gerekmektedir.

Proje Süresi: En fazla 18 ay

Uygun başvuru sahipleri:

Konsorsiyumlar 3 üye ülke yada COSME katılımcısı ülkelerden en az 3 tüzel kişiden oluşmalıdır. 

- Ticaret ve sanayi odaları

- iş desteği veren kuruluşler, inkübatörler

- İş dernekler ve iş destek ağları

- İş destek hizmeti sunan kamu ve özel kuruluşlar

- KOBİ'lerin kamu ihalelerine katılımının desteklenmesine yönelik çalışan kamu otoriteleri

Aşağıda belirtilen ülkelerde kurulmuş tüzel kişilerin başvuruları uygundur;

- AB üye ülkeleri

- COSME katılımcısı ülkeler

Teklif Çağrı metni: https://ec.europa.eu/research/participants/portal14/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-app-2016-2-05.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-APP-2016-2-05/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc