• KOSGEB den KOBİ lere 50 Bin Liraya Kadar Sıfır Faizli Kredi
 • Kobilere "Nefes Kredisi"
 • COSME " Improving SMEs access to public procuerement" - Kobilerin Kamu İhalelerine Erişimini Kolaylaştırma Proje Teklif Çağrısı
 • KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı
 • Sosyal İşletmeler için Finans Piyasalarının Arz ve Talep Yönünü Güçlendirecek Faaliyetler Teklif Çağrısı
 • EaSI PROGRAMI: “İŞLETME TEMSİLCİLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ, DANIŞMA VE KARARLARA KATILMASI” TEKLİF ÇAĞRISI
 • EaSI Programı Teklif Çağrısı:Endüstri İlişkileri Alanında Uzmanlığın Geliştirilmesi
 • 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı - DOKA
 • MANUNET II İmalat Teknolojileri Ar-Ge Projeleri Çağrısı
 • KOSGEB tarafından verilecek olan 50 bin liraya kadar sıfır faizli kredi başvuruları başlamıştır. Kredi vadesinin ilk 12 ayı ödemesiz olup kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 ay şeklinde olacaktır.
  Başvuru Tarihleri: 10-20 Şubat 2017 tarihleri arasındadır.
  2016 yılında başvuru yapan işletmelerin tekrar başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır.
  Başvurular; sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr internet adresine yapılacaktır.
  Başvuru öncesinde KOSGEB veri tabanına kayıt şartı aranmayacaktır.
  KOSGEB veri tabanına kayıtlı, 2015 yılı KOBİ Beyannamesi onaylı ve KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan mikro işletmeler (Yıllık net satış hasılatı 1 milyon liranın altında ve 10 kişiden az çalışan sayısı olan işletmeler) desteklerden öncelikli olarak yararlanacaktır.
  İşletmeler, çalışan sayısı ve net satış hasılatı daha az olandan başlayarak sıralanacaktır.
  Başvuru sonrasında 27 Şubat 2017 tarihinden itibaren kredi desteği almaya hak kazanan firmalara sms ve e-posta yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.

 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Denizbank ve Ziraat Bankası arasında gerçekleştirilen “TOBB NEFES KREDİSİ PROTOKOLÜ" kapsamında KOBİ niteliğindeki üyelerimiz, borsamızdan alacakları "Faaliyet Belgesi" ile bu bankalara 12.12.2016 tarihinden itibaren başvurmaları halinde düşük oranlı kredi kullanabileceklerdir.

 • Programın Amacı: Kobilerin kamu ihalelerine katılımlarını destekleyen aracı kuruluşların çalışmaları ile özellikle sınır ötesinde, KOBİ'lerin ihalelere katılımının iyileştirilmesine katkı sağlamaktır. 

  Her teklif en az konsorsiyumda temsil edilen ülkeleri kapsayacak şekilde sınır ötesi boyuta sahip olmak zorundadır.

  Bu çağrı ile:

  - Aracı kurumların KOBİ'lere, kamu ihaleleri konusunda, daha iyi ve daha çok destek sağlaması,

  -KOBİ'lerin kamu ihalelerine katılımda daha bilgili ve daha hazır konumda olmaları,

  - Farklı üye ülkelerdeki kamu ihale mevzuatı özelliklerini gösteren materyallerin oluşturulması

  - Tedarikçilerin, KOBİ'lerin özellikleri ve piyasadaki mevcut teknolojilerle ilgili daha iyi bilgilendirilmesi,

  - Daha fazla KOBİ'nin kamu ihalelerine katılmasının sağlanması

  - İhale çağrılarına katılımın sağlanması için KOBİ'ler tarafından konsorsiyumların oluşturulması beklenmektedir.

  Teklif, aşağıdaki göstergeleri dikkate alarak nasıl katkı sağladığını açıklamalıdır;

  1) Etkinlikler ile ulaşılan KOBİ sayısı (5 üye ülkeden en az 500 KOBİ)

  2) Her üye devlet özelinde geliştirilen rehberlik sayısı (en az 5)

  3) Tedarikçilere yönelik etkinlik (en az 5 toplantı)

  4) Partner eşleştirme etkinliklerinin sayısı (en az 10)

  Çağrı kapsamında öngörülen faaliyetlerin kapsamı;

  - Üye devletlerarasındaki ihalelere ilişkin bilgi alışverişi (İhale uyarıları, Kamu ihalesiyle ilgili ülkenin önemli unsurlarına ilişkin klavuz.)

  - KOBİ'lere eğitim ve danışmanlık hizmeti (Teklif geliştirme, e-ihale yöntemlerinin kullanımına ilişkin vs.)

  - Eşleştirme etkinliklerinin organize edilmesi

  - Diğer üye ülkelerde teklif verme ile ilgili koçluk/mentorluk

  - Müşterek teklifle ilişkili koçluk

  - Büyük işletmeler ve KOBİ'ler arasında mentorluk aktiviteleri, vb.

  Son Başvuru Tarihi; 28/07/2016-17:00 Brüksel Saati

  Değerlendirme Dönemi: Ağustos/Eylül 2016

  Başvuru Sahiplerinin Bilgilendirilmesi: Eylül 2016 Sonu

  Hibe sözleşmesi: Kasım 2016

  Yürürlüğe girmesi: 1 Aralık 2016

  Bütçe: 800.000 Avro

  Hibe geçerli maaliyetlerin % 75'ini ödemekle sınırlıdır. % 25 eş finansman gerekmektedir.

  Proje Süresi: En fazla 18 ay

  Uygun başvuru sahipleri:

  Konsorsiyumlar 3 üye ülke yada COSME katılımcısı ülkelerden en az 3 tüzel kişiden oluşmalıdır. 

  - Ticaret ve sanayi odaları

  - iş desteği veren kuruluşler, inkübatörler

  - İş dernekler ve iş destek ağları

  - İş destek hizmeti sunan kamu ve özel kuruluşlar

  - KOBİ'lerin kamu ihalelerine katılımının desteklenmesine yönelik çalışan kamu otoriteleri

  Aşağıda belirtilen ülkelerde kurulmuş tüzel kişilerin başvuruları uygundur;

  - AB üye ülkeleri

  - COSME katılımcısı ülkeler

  Teklif Çağrı metni: https://ec.europa.eu/research/participants/portal14/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-app-2016-2-05.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-APP-2016-2-05/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

 • -PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

   

  - Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,

   

  -  KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi,  amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

   

  DESTEK UNSURLARI

   

  Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.

   

   

   

  Proje Süresi

  En az 6

  En Fazla 36 Ay

  (+6) Ay

  Destek Üst Limiti

  Geri Ödemesiz Destek - En fazla 300.000 TL

  Geri Ödemeli Destek - En fazla 700.000 TL

  Proje Destek Oranı

  1. ve 2. Bölgelerde en fazla %60
  3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde  en fazla %80

   

   

  DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

   

  - Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

   

  - Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden desteklenir.

   

  - Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.

  Ayrıntılı bilgi için : http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi

   

   

 • İstihdam ve Sosyal Yenilik programı kapsamında VP/2016/007 sayılı, “Sosyal İşletmeler İçin Finans Piyasalarının Arz ve Talep Yönünü Güçlendirecek Faaliyetler” başlıklı teklif çağrısı yayımlanmıştır.

  Son başvuru tarihi 13 Haziran 2016’dır.

  İlgili teklif çağrısına ulaşmak için buraya tıklayınız

 • Teklif çağrısının amacı; bilgilendirme, danışma ve katılım faaliyetleri yoluyla, işçi temsilcilerinin işletmelerin karar alma süreçlerindeki etkisinin artırılması, özellikle farkındalığın arttırılması ve bu alandaki AB Mevzuatı ve politikalarının uygulamasına katkıda bulunan faaliyetlerin desteklenmesidir.

  Öncelikli Hedefler;

  Teklif çağrısı ile işçilerin karar alma süreçlerine katılımı yoluyla sosyal tarafların haklarını kullanma ve ödevlerini yerine getirme imkânlarının artırılması, sosyal taraflar ve diğer aktörler arasında güçlü bir işbirliğinin oluşturulması, Avrupa Birliği hukukunda işverenin işçilere bilgi verme ve danışma yükümlülüğü kapsamında çıktıların takip edilmesi ve ülkelerarası iş sözleşmeleri konusunda daha fazla sayıda sosyal tarafın ve diğer aktörlerin deneyim kazanması hedeflenmektedir. Bu fonlar kısa süreli eğitim faaliyetleri ile çalışanların katılımı konusunda aday ülkelerdeki sosyal taraf temsilcilerine yönelik faaliyetlerde de kullanılabilir.

  Uygun Faaliyet Alanları

  • Konferanslar, seminerler, kısa süreli eğitimler, rehberler hazırlanması, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımı ile bilgilerin ve iyi uygulama örneklerinin paylaşımı;

  • İşçi ve işverenlerin temsili ile ülkelerarası işbirliği çerçevesinde işletme düzeyinde sosyal diyaloğun nitel ve nicel yönleri ve sonuçları konusunda analiz çalışmaları;

  • Bilgilerin yaygınlaştırılması amacıyla internet sitesi, basılı yayınlar, bülten vb. araçlar

  Bütçe

  Bu teklif çağrısı için öngörülen toplam Avrupa Birliği eş finans tutarı 7.313.000 €’dur. Talep edilebilecek hibe miktarı ise her bir proje için minimum 108.000 Euro olmalıdır. Avrupa Komisyonu kullanılabilir fonların tamamını dağıtmama hakkını saklı tutar.

  Eş-finansman Oranı

  Avrupa Birliği tarafından hibe edilecek bütçe tutarı toplam uygun proje maliyetinin %90’ini aşamaz. Başvuru sahibi ve eş başvuru sahipleri kalan % 10’lik maliyeti finanse edebilme yeterliliklerini öz kaynakları veya AB bütçesinden farklı diğer kaynaklar vasıtasıyla garanti etmelidirler.

  Başvurular için Son Tarih

  Başvuruların elektronik ortamda ve orijinal bir nüshasının posta yoluyla/elden Avrupa Komisyonu’na sunulması için son tarih 17 Haziran 2016’dır.

  Türkçe özet bilgi için :http://www.ikg.gov.tr/Portals/0/VP-2016-003.pdf

  İlgili teklif çağrısına ulaşmak için buraya tıklayınız.

  Not: Ülkemizden, esas başvuru sahibi olarak doğrudan başvuru yapılamamakta ancak eş başvuru sahibi olarak katılım sağlanabilmektedir.

   

 • EaSI Programı kapsamında “Endüstri İlişkileri Alanında Uzmanlığın Geliştirilmesi” konulu teklif çağrısı yayımlanmıştır. Teklif çağrısının amacı, analiz ve araştırma faaliyetleri yolu ile karşılaştırmalı çalışmalar yaparak endüstri ilişkileri alanında uzmanlığın ve bilginin geliştirilmesidir. Söz konusu teklif çağrısında, endüstri ilişkileri alanının çalışan ve işveren ile onların temsilcilerinin dahil olduğu istihdam ilişkisinin  her türlü unsurunu kapsadığı belirtilmiştir.

  Endüstiri ilişkileri alanında faaliyet gösteren ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara (üniversiteler ve araştırma enstitüleri dahil), sosyal taraflara, sosyal diyalog alanında çalışan kamu otoriteleri ve uluslararası kuruluşlara destek sağlayacak teklif çağrısının toplam bütçesi 4,1 milyon Avro’dur. Hibe büyüklüklerin 150 bin ve 500 bin Avro arasında olması öngörülmektedir.

   

  Proje başvurularının 15 Temmuz 2016 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir.

  Detaylı bilgi için tıklayınız.

  EasI Programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

  Kaynak: T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı

 • DOKA, Doğrudan Faaliyet Destek Programı için ilana çıkmış bulunmaktadır. Program ile ilgili genel bilgiler aşağıdaki gibidir;

  Programın genel amacı:Bölgenin kalkınması için stratejik önem içeren ve Doğu Karadeniz Bölge Planı 2014-2023 hedefleri ile uyumluluk içerecek fizibilite, iş birlikleri, master planlar, araştırma ve yatırım olanaklarının iyileştirilmesine yönelik kar amacı gütmeyen kurumların desteklenmesi amaçlanmıştır

   Programın öncelikleri;

  • Bölgenin yatırım ortamının ve turizm potansiyelinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına yönelik ağ kurma, lobicilik ve markalaşma çalışmaları,
  • Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından öne çıkan sektörlerinin markalaşma, pazarlama, AR-GE, know-how ve kümelenme faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik araştırma, stratejik planlama, inceleme ve fizibilite hazırlama çalışmaları,
  • Bölgede gelişime açık inovatif sektör ve süreçler ile üniversite-sanayi işbirliğini arttırmaya ön ayak olacak alanlarda yürütülecek araştırma, stratejik planlama, inceleme ve fizibilite çalışmaları,
  • Göçün engellenmesi ve sosyo-ekonomik gelişmenin sağlanması amacıyla eğitim, yoksullukla mücadele, sağlık, kültür, yaşam memnuniyeti, dezavantajlı gruplar, iş gücü piyasası gibi sosyal konularda mevcut durumu ortaya çıkaran ve sorunlara çözüm öneren araştırma faaliyetleri.

  Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırma hakkını saklı tutar. Program bütçesi 850.000 TL olup başvuru sürecinde bütçenin bitmesi durumunda program başvurulara kapatılacaktır.  

  Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar ve oranlar arasında olacaktır:

  Asgari tutar: 30.000,00 TL     

  Azami tutar: 60.000,00 TL 

  DFD Programı kapsamında Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan talep edilen destek (hibe), proje teklifinin toplam uygun maliyetinin en az % 25’i ve en fazla % 100’ü olabilir. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren proje teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.  

  Başvurular Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destek (KAYS-PFD) sistemi üzerinden (https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr) online olarak alınacaktır. Sisteme ayrıca aşağıdaki "Sisteme Giriş - KAYS" bağlantısı üzerinden de ulaşılabilir. Başvuru Formu ve diğer belgeler KAYS-PFD sisteminde ilgili talimatlar okunarak doldurulacaktır. Başvuru yapabilmek için KAYS-PFD sistemine kayıt olunup kullanıcı adı ve şifre alınması gerekmektedir. Sisteme kaydolma ve kullanım ile ilgili detaylı bilgi ve görsel anlatım yine KAYS Portalı’nın (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/) Yardım bölümünde bulunan Kullanıcı Kılavuzu’nda mevcuttur. 

  Ayrıntılı bilgi için www.doka.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

 • Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan MANUNETII Projesi temel olarak; yeni imalat teknolojilerinin gelişimini, özellikle KOBİ’lerin imalat konulu Ar&Ge faaliyetlerine katılımını, imalata dayalı ekonominin Avrupa bölgesinde büyümesini, böylece Avrupa imalat endüstrisinin küresel rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunulmasını amaçlamaktadır.

  MANUNETII kapsamında, imalat teknolojileri Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı açılmıştır. Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin de başvurabileceği çağrı süreci, proje ön başvurusu ve proje önerisi olmak üzere 2 adımlı bir prosedürdür. 11 Ocak 2016 tarihinde açılan proje ön başvuruları 17 Mart 2016‘ya kadar alınacaktır. Proje önerisilerin son teslim ve başvuru tarihi ise 28 Haziran 2016 dır.

  MANUNETII İmalat Teknolojileri Ar-Ge Projeleri 2016 Yılı Çağrı Dokümanı

  Çağrıyla ilgili ayrıntılı bilgi www.manunet.net adresindedir.

İŞTİRAKLARIMIZ