VERGİDE YAPILANDIRMA FIRSATI BAŞLADI

image

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN 

03.08.2016 tarihinde kabul edilerek 19 Ağustos 2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” Gelir ve Kurumlar Vergisi, Gümrük Vergisi, KDV, Muhtasar, Sigorta Primleri, İsteğe Bağlı Sigorta Primi, Sosyal Güvenlik Destekleme Primi, İdari Para Cezaları, Eksik İşçilik Tutarı Üzerinden Hesaplanan Sigorta Primi, Belediyelere Su, Atık Su ve Katı Atık Ücreti Borçları, Damga Vergisi, Özel İşlem Vergisi, Eğitim katkı Payı, Oda ve Borsalara olan aidat, navlun, oda payı ve borsa tescil ücretleri gibi oldukça geniş bir yelpazedeki alacakların yeniden yapılandırılmasına imkân tanımaktadır.

Kanunun 11.maddesinin 5.fıkrası üyelerinin Oda / Borsalara ve Oda /Borsaların Birlik’e olan borçlarının yapılandırılmasına ilişkin hüküm taşımaktadır.

“30/06/2016 tarihi(bu tarih dâhil) itibariyle ,ödenmesi gerektiği halde bu kanun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan ;18/05/2004 tarihli 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Oda ev Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti bu kanun yürülüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler halinde ve azamî toplam altı eşit taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır. Fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.

Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrda belirtilen şartları yerine getirmesinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.

Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle üyelerin oda ve borsalara, oda ve borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine kısmen veya tamamen ödemiş olduğu aidat asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tahsilinden vazgeçilir”

 

Kesinleşmiş Alacaklar

Kesinleşmemiş veya Dava Aşamasındaki Alacaklar

                        İnceleme ve Tarhiyat Aşamasında Bulunan İşlemler

2011 Yılı İçin %35’ten

2012 Yılı İçin %30’dan

2013 Yılı İçin %25’ten

2014 Yılı İçin %20’den

2015 Yılı İçin %15’ten az olmayacak şekilde yapılacaktır.

Bu oranlarda artırılan matrahlara denk gelecek matbu tutarlar ise;

İşletme Hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için

                       2011 Yılı İçin 9.500.-TL’den

                       2012 Yılı İçin 9.890.-TL’den

                       2013 Yılı İçin 10.490.-TL’den

                       2014 Yılı İçin 11.160.-TL’den

                       2015 Yılı İçin 12.650.-TL’den az olamayacağı

Bilanço Hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için

                       2011 Yılı İçin 14.000.-TL’den

                       2012 Yılı İçin 14.820.-TL’den

                       2013 Yılı İçin 15.740.-TL’den

                       2014 Yılı İçin 16.740.-TL’den

                       2015 Yılı İçin 18.970.-TL’den az olmayacağı hükme bağlanmıştır.

 

Pdf İçin Tıklayınız..

İŞTİRAKLARIMIZ